مهم­ترين سياست­ ها مبتني بر اصل توسعه دانش، ارزيابي مستمر، تعالي و ارتقاء کيفيت پايدار و نهادينه نمودن فرهنگ همراه با اقتصاد آموزش به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:

1- عدم توسعه کمي در ايجاد واحدها و مراکز دانشگاهي

2- جذب هيات علمي با کيفيت در سطح دکتري تخصصي

3- ساماندهي پراکندگي واحدهاي دانشگاهي از جمله مراکز و همچنين پرديس­ هاي علوم و تحقيقات و واحدهاي بين‌الملل و برون مرزي دانشگاه

4- اعمال توسعه تحصيلات تکميلي و متوازن نمودن آن در سراسر کشور

5- کاهش زيان­ دهي واحدهاي دانشگاهي در طي دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت

6- عدم جذب کارکنان جديد و ساماندهي کارکنان مازاد واحدهاي دانشگاهي و دانشگاه

7- توسعه فعاليت­ هاي پژوهشي و فناوري نظير شرکت­ هاي دانش بنيان و مراکز رشد

8- توسعه کمي وکيفي حوزه علوم پزشکي و فرهنگي و اجتماعي و باز مهندسي فعاليت ها

9- توسعه کمي و کيفي حوزه فرهنگي­،­ اجتماعي با تاکيد بر طرح هاي فرهنگي ماندگار

10- تمرکز فعاليت بر اتمام طرح هاي عمراني نيمه تمام

11- تنوع بخشي به منابع درآمدي دانشگاه از طريق طرح ­هاي اقتصادي دانش بنيان و سرمايه گذاري

12- انضباط مالي از طريق ايجاد نظام برنامه ريزي و بودجه بندي

13- ارزيابي مستمر عملکرد و ترسيم مسير تعالي

14-سياست ارتقاء خدمات رفاهي دانشجويان، کارکنان و اساتيد

15- نهادينه نمودن کيفيت آموزش و پژوهش و فناوري در جهت تحقق اهداف دانشگاه

16- ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامي در رتبه بندي هاي ملي، منطقه اي و جهاني

17- فرهنگ سازي مبتني بر تعالي مديريت اسلامي متکي بر تعهد، مسؤليت پذيري، پاسخگويي و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرايي و شفاف سازي عملکردها

18- دستيابي به توسعه علوم و فناوري ­هاي نوين ونافع متناسب با اولويت­ ها و نيازها و مزيت هاي نسبي کشور از طريق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

19- ارتقاء جايگاه زبان فارسي در بين زبان هاي بين المللي علمي و سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامي در اين حوزه

20- افزايش سهم دانشگاه در توليد محصولات و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي از طريق تجاري سازي تحقيقات و توسعه شرکت هاي دانش بنيان

21- اولويت بخشي به تحصيلات تکميلي مبتني بر ابلاغيه سياست هاي کلي علم و فناوري مقام معظم رهبري و نقشه جامع علمي کشور

22- بومي گزيني پذيرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشي سراسر کشور

23- پذيرش دانشجو در رشته هاي مرتبط با آموزه هاي ديني و گسترش فرهنگ اسلامي

24- همگام سازي پذيرش با نيازهاي جامعه، بازار کار و توسعه علمي کشور

25- مديريت و هدايت دانش بومي و اسلامي در تطابق بين نيازهاي کشور و مطالبات جوانان

26- توجه به تغيير شيوه هاي پذيرش دانشجو در راستاي اهداف علم و فناوري، تقاضاي اجتماعي و سياست هاي کلي نظام

27- توجه به سرمايه اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي با ايجاد همگرايي، وحدت و همياري بين پرسنل، مديران و معاونين

28- تجميع سايت هاي پراکنده واحدهاي استان تهران در مجتمع هاي متمرکز به منظور بهره برداري بهينه از امکانات و معرفي اين واحدها در يک سايت يکپارچه به عنوان قابليت هاي رقابتي دانشگاه