رسالت ما تحول در آموزش دانشگاهي
با حرکت به سوي آموزش عميق، کاربردي و فايده محور

 

سامانه هوشمند مديريت يکپارچه امور آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي